Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

(19.05.2023r.)

Zarząd FWR „Biruna” S.A. w Wasilkowie uchwałą nr 4/1/2023 z dnia 16.05.2023 r. działając na podstawie art. 399 KSH oraz § 6 Regulaminu Zarządu zwołuje na dzień 23.05.2023 r. godz. 10.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Proponowany porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Wyrobów Runowych „Biruna” S.A. z siedzibą w Wasilkowie, zarejestrowanej w dniu 20.09.2001 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000046112

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki przejętej – Podlaskie Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne Sp. z o.o., sporządzonego za okres 01.01.2022 – 02.10.2022 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia straty za rok 2021 spółki przejętej – Podlaskie Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne Sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022 i oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 Ksh.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

Plan połączenia spółek Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA” S.A. z siedzibą w Wasilkowie oraz Podlaskiego Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Wasilkowie

(08.08.2022r.)

Dokumenty do pobrania:
Plan połączenia (PDF)
Załącznik nr 1 (PDF) – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Podlaskiego Towarzystwa Finansowo-Inwestycyjnego sp. z o.o. z siedzibą w Wasilkowie o połączeniu
Załącznik nr 2 (PDF) – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A. z siedzibą w Wasilkowie o połączeniu
Załącznik nr 3 (PDF) – Ustalenie wartości majątku Podlaskie Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne sp. z o.o. z siedzibą w Wasilkowie według stanu na dzień: 01.07.2022 r.
Załącznik nr 4 (PDF) – Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Fabryka Wyrobów Runowych „Biruna” S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.07.2022 r.
Załącznik nr 5 (PDF) – Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Podlaskie Towarzystwo Finansowo-Inwestycyjne sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.07.2022 r.

Dokumenty finansowe:
FWR „Biruna” S.A. – bilans (PDF)
FWR „Biruna” S.A. – rachunek zysków i strat (PDF)
PTFI sp. z o.o. – bilans (PDF)
PTFI sp. z o.o. – rachunek zysków i strat (PDF)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

(18.05.2022r.)

Zarząd FWR „Biruna” S.A. w Wasilkowie uchwałą nr 3/1/2022 z dnia 18.05.2022 r. działając na podstawie art. 399 KSH oraz § 6 Regulaminu Zarządu zwołuje na dzień 23.05.2022 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Wyrobów Runowych „Biruna” S.A. z siedzibą w Wasilkowie, zarejestrowanej w dniu 20.09.2001 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000046112

Porządek obrad z dnia 23.05.2022 r. godz. 14.30
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
5. Podjęcie uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021 i oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 Ksh.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2021.
10. Wolne wnioski.
11. Zakończenie obrad.

Informacja o piątym wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

(02.12.2020r.)

Zarząd spółki Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 22, 16-010 Wasilków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046112 (dalej: Spółka), w osobach Bogdana Fiłonowicza jako Prezesa Zarządu oraz Mirosława Kościuka, jako Członka Zarządu informuje, że w dniu 02 grudnia 2020 r. nastąpiło piąte wezwanie wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Nadrzecznej 22, 16-010 Wasilków.

Informacja o czwartym wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

(16.11.2020r.)

Zarząd spółki Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 22, 16-010 Wasilków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046112 (dalej: Spółka), w osobach Bogdana Fiłonowicza jako Prezesa Zarządu oraz Mirosława Kościuka, jako Członka Zarządu informuje, że w dniu 16 listopada 2020 r. nastąpiło czwarte wezwanie wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Nadrzecznej 22, 16-010 Wasilków.

Informacja o trzecim wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

(30.10.2020r.)

Zarząd spółki Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 22, 16-010 Wasilków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046112 (dalej: Spółka), w osobach Bogdana Fiłonowicza jako Prezesa Zarządu oraz Mirosława Kościuka, jako Członka Zarządu informuje, że w dniu 30 października 2020 r. nastąpiło trzecie wezwanie wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Nadrzecznej 22, 16-010 Wasilków.

Informacja o drugim wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

(14.10.2020r.)

Zarząd spółki Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 22, 16-010 Wasilków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046112 (dalej: Spółka), w osobach Bogdana Fiłonowicza jako Prezesa Zarządu oraz Mirosława Kościuka, jako Członka Zarządu informuje, że w dniu 14 października 2020 r. nastąpiło drugie wezwanie wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Nadrzecznej 22, 16-010 Wasilków.

Informacja o pierwszym wezwaniu akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

(30.09.2020r.)

Zarząd spółki Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wasilkowie przy ul. Nadrzecznej 22, 16-010 Wasilków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000046112 (dalej: Spółka), w osobach Bogdana Fiłonowicza jako Prezesa Zarządu oraz Mirosława Kościuka, jako Członka Zarządu informuje, że w dniu 30 września 2020 r. nastąpiło pierwsze wezwanie wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Nadrzecznej 22, 16-010 Wasilków.

Plan połączenia spółek Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA” S.A. z siedzibą w Wasilkowie oraz „BIAGLASS Huta Szkła Białystok” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

(28.09.2020r.)

Plan połączenia:

Załączniki do planu połączenia:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników „BIAGLASS Huta Szkła Białystok” sp. z o.o. w sprawie: połączenia: „BIAGLASS Huta Szkła Białystok” sp. z o.o. oraz Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA” S.A.

Załącznik nr 2: Projekt zmian Statutu Spółki Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA” S.A.
Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku „BIAGLASS Huta Szkła Białystok” sp. z o.o. według stanu na dzień 01.08.2020 r.
Załącznik nr 4: Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym „BIAGLASS Huta Szkła Białystok” sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.08.2020 r.
Załącznik nr 5: Oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA” S.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.08.2020 r.

Dane finansowe:

Fabryka Wyrobów Runowych „BIRUNA” S.A. (PDF)
„BIAGLASS Huta Szkła Białystok” sp. z o.o. (PDF)

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

(26.06.2020r.)

Zarząd FWR ,,Biruna” S.A. w Wasilkowie uchwałą nr 3/1/2020 z dnia 26.06.2020 r. działając na podstawie art. 399 KSH oraz § 6 Regulaminu Zarządu zwołuje na dzień 30.06.2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Proponowany porządek obrad i projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Wyrobów Runowych „Biruna” S.A. z siedzibą w Wasilkowie, zarejestrowanej w dniu 20.09.2001. r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000046112.

Podjęcie uchwał w trybie art. 405 Kodeksu Spółek Handlowych.

Porządek obrad z dnia 30.06.2020 r. godz. 13.30:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019.
5. Podjęcie uchwały dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019 i oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 KSH.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu – Domu Maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Uchwała nr 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Wyrobów Runowych „Biruna” S.A. z siedzibą w Wasilkowie z dnia 3O czerwca 2O2O roku w sprawie wyboru Domu Maklerskiego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

(30.06.2020r.)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Wyrobów Runowych „Biruna” S.A. w Wasilkowie, zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks Spółek Handlowych oraz niektórych innych ustaw w oparciu o przedłożoną ofertę dokonuje wyboru Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

(28.09.2021r.)

Zarząd FWR „Biruna” S.A. w Wasilkowie uchwałą nr 3/5/2021 z dnia 28.09.2021 r. działając na podstawie art. 399 KSH oraz § 6 Regulaminu Zarządu zwołuje na dzień 29.09.2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Wyrobów Runowych „Biruna” S.A. z siedzibą w Wasilkowie, zarejestrowanej w dniu 20.09.2001 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000046112.

Porządek obrad z dnia 29.09.2021 r. :
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.
5. Podjęcie uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020 i oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 KSH.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania składu Rady Nadzorczej XI kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej XI kadencji.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.